Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť EMPORIUM PROPERTY s.r.o., Gercenova 6B, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 53 529 308, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 149885/B (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) pri poskytovaní služieb v rámci svojho podnikateľského oprávnenia zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zákon“).

Bližšie informácie o povinnostiach prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov, ako aj o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia a o nakladaní s osobnými údajmi nájdete tu:

1. INFORMAČNÁ POVINNOSŤ VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe alebo pri úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako boli získané, všetky tieto informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;
 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby; účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
 • ak sa spracúvanie zakladá na právnom základe oprávneného záujmu, oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
 • v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo 47 či v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;
 • doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
 • ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);
 • informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby alebo pri úmysle spracúvať osobné údaje na iný účel ako boli získané, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe tieto informácie:

 • totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa;
 • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;
 • účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;
 • kategórie dotknutých osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;
 • v relevantnom prípade informácia, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v čl. 46 alebo 47 či v čl. 49 ods. 1 druhom pododseku Nariadenia odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté;
 • doba uchovávania osobných údajov, alebo ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;
 • ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;
 • existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;
 • ak je spracúvanie založené na právnom základe, ktorým je súhlas dotknutej osoby, existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;
 • Informačná povinnosť voči dotknutým osobám právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR);
 • z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov;
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ poskytne vyššie uvedené informácie v primeranej lehote po získaní osobných údajov, najneskôr však do jedného mesiaca, pričom zohľadní konkrétne okolnosti, za ktorých sa osobné údaje spracúvajú; ak sa osobné údaje majú použiť na komunikáciu s dotknutou osobou, najneskôr v čase prvej komunikácie s touto dotknutou osobou; alebo ak sa predpokladá poskytnutie osobných údajov ďalšiemu príjemcovi, najneskôr vtedy, keď sa osobné údaje prvýkrát poskytnú.

Informačná povinnosť sa neuplatňuje v rozsahu, v akom:

 • dotknutá osoba má už dané informácie; sa poskytovanie takýchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä v prípade spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky podľa článku 89 ods. 1 Nariadenia, alebo pokiaľ je pravdepodobné, že informačná povinnosť znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania.

V takých prípadoch prijme prevádzkovateľ vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti;

 • sa získanie alebo poskytnutie výslovne stanovuje v práve Európskej únie alebo v práve Slovenskej republiky, a v ktorom sa stanovujú primerané opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby; alebo
 • v prípade, keď osobné údaje musia zostať dôverné na základe povinnosti zachovávania profesijného tajomstva upravenej právom Európskej únie alebo v práve Slovenskej republiky vrátane povinnosti zachovávať mlčanlivosť vyplývajúcej zo štatútu.

Informácia o zdroji získavania osobných údajov

Ak je dotknutá osoba klientom alebo zmluvnou stranou prevádzkovateľa, jej osobné údaje prevádzkovateľ najčastejšie získava priamo od nej. Osobné údaje o klientoch môže prevádzkovateľ získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. Ak dotknutá osoba nie je klientom ani zmluvnou stranou prevádzkovateľa, jej osobné údaje prevádzkovateľ najčastejšie získava od svojich klientov alebo partnerov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov alebo registrov (napr. katastra), a pod. V takom prípade môže prevádzkovateľ osobné údaje získavať bez informovania dotknutej osoby a aj proti jej vôli na základe oprávneného záujmu. Osobné údaje dotknutej osoby môže prevádzkovateľ získať aj priamo od dotknutej osoby prostredníctvom prijatia žiadosti alebo informácie obsahujúcich jej osobné údaje, a ktoré mu poskytla práve dotknutá osoba (najmä elektronicky alebo telefonicky).

Informácia o účele a právnom základe spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje najmä na účely poskytnutia služby prostredníctvom plnenia zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. b) Zákona. Na účely účtovnej a daňovej evidencie, riešenia požiadaviek dotknutých osôb pri výkone ich práv v zmysle Nariadenia a Zákona, spracúvania dokumentov v zmysle registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu prevádzkovateľa, spracúvania došlej a odoslanej pošty, riešenia súdnych sporov prevádzkovateľa, účasť na konaniach, uplatňovanie a/alebo bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa spracuváva prevádzkovateľ osobné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) Zákona. Spracúvanie osobných údajov na účel evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Prevádzkovateľ môže vykonávať spracúvanie osobných údajov aj ak je to nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje aj na marketingové účely ako napr. na účely zasielania informácií alebo noviniek z rôznych oblastí, v ktorých podniká alebo zasielania pozvánok na rôzne spoločenské akcie, konferencie či recepcie, zasielanie informačných e-mailov, newslettera alebo v inej forme aktuálnej ponuky prevádzkovateľa, prieskumu spokojnosti klientov a s tým súvisiaceho uverejnenia referencií. Právnym základom spracúvania osobných údajov na marketingové účely je súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. f) Zákona. Doba uchovávania je obmedzená trvaním udeleného súhlasu dotknutej osoby alebo trvaním oprávneneného záujmu.

Informácia o oprávnených záujmoch, ktoré prevádzkovateľ sleduje pri spracúvaní osobných údajov

Niekedy má prevádzkovateľ záujem použiť osobné údaje dotknutej osoby aj na iný účel ako ten, pre ktorý mu boli poskytnuté, a to vtedy, ak tým sleduje svoje oprávnené záujmy alebo oprávnené záujmy tretích osôb. To však neznamená, že môže osobné údaje použiť na akékoľvek aktivity. V prípade, ak chce použiť osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby, vykoná test na zistenie, či nad jeho záujmami neprevažujú záujmy dotknutej osoby alebo či by takýmto spôsobom neprimerane nezasiahol do základných práv a slobôd takejto dotknutej osoby. Vo všeobecnosti prevádzkovateľ využíva niektoré osobné údaje na marketingové účely ale aj na preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie svojich právnych nárokov. Napriek tomu, že robí test primeranosti, môže sa stať, že dotknutá osoba bude mať dôvod namietať spracúvanie svojich osobných údajov v niektorej konkrétnej situácii. Na tieto účely môžedotknutá osoba prevádzkovateľovi kedykoľvek poslať svoje námietky, ktorými sa bude riadne zaoberať a v prípade, že na jeho strane neexistujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby, jej právami a slobodami, nebude pokračovať v takomto spracúvaní. Odôvodnené námietky môže dotknutá osoba kedykoľvek poslať na office@emporiumproperty.eu.

Príjemcovia / kategórie príjemcov osobných údajov

Príjemcami osobných údajov môžu byť okrem prevádzkovateľa napr. aj zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa, zmluvní partneri prevádzkovateľa (napr. makléri, finanční agenti, účtovníci, audítori, advokáti, IT špecialisti, poskytovatelia webhostingových služieb, webových aplikácií, serverových a cloudových služieb, príp. marketingových služieb), orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, notári.

Príjemcami osobných údajov môžu byť tiež aj zmluvní spolupracovníci prevádzkovateľa, ktorí zároveň vykonávajú finančné sprostredkovanie pre spoločnosť Finportal, a.s. v divízii EMPORIUM PROPERTY s.r.o. na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní. Osobné údaje môžu byť poskytnuté na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom prevádzkovateľa tiež:

 • spoločnosti Finportal, a.s., so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO 45 469 156
 • finančným inštitúciám a spoločnostiam, pre ktoré vykonáva prevádzkovateľ finančné sprostredkovanie na základe zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel ich spracúvania. Všeobecná doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta pre účely realitného a finančného sprostredkovania je stanovená na 10 rokov od ukončenia zmluvy o poskytnutí služby za účelom splnenia si všetkých povinností vyplývajúcich z právnych predpisov. Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa klienta pre marketingové účely je stanovená na 5 rokov od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak je klientovi poskytnutá služba. Doba uchovávania osobných údajov týkajúcich sa potenciálneho klienta pre marketingové účely je stanovená na 3 roky od udelenia súhlasu klienta v prípade, ak nebola klientovi poskytnutá služba. Pokiaľ osobné údaje spracúvame na právnom základe plnenia zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu príp. práv a záväzkov z neho vyplývajúcich. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii spracúvaných osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať osobné údaje na inom právnom základe. Pre účely účtovnej a daňovej evidencie, archivácie, riešenia súdnych sporov prevádzkovateľa, účasť na konaniach, uplatňovanie a/alebo bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa dochádza k uchovaniu osobných údajov po dobu 10 rokov. Pre účel spracúvania evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa je doba uchovávania obmedzená trvaním udeleného súhlasu dotknutej osoby.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov dotknutou osobou môže byť zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V takomto prípade môže mať pádzkovateľ právo príp. povinnosť vyžadovať od dotknutej osoby poskytnutie jej osobných údajov na vymedzený účel. Ak dotknutá osoba odmietne osobné údaje poskytnúť, nebude možné zo strany prevádzkovateľa vykonať úkony alebo činnosti, pre ktoré boli požadované osobné údaje určené (napr. poskytnutie služby).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonáva sa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Prevádzkovateľ prenos osobných údajov do tretích krajín nevykonáva. 

Sociálne siete

Pozorne si prečítajte príslušné pravidlá ochrany osobných údajov platné pre každú z platforiem sociálnych sietí, aby ste lepšie pochopili spracovanie osobných údajov ich používateľov poskytovateľmi týchto platforiem. Prevádzkovateľ má iba typickú administrátorskú kontrolu nad osobnými údajmi, ktoré spracováva prostredníctvom svojho vlastného firemného profilu. Predpokladáme, že využitím týchto sociálnych mediálnych platforiem, rozumiete tomu, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre ďalšie účely a môžu byť tiež prenášané do tretích krajín a tretím stranám poskytovateľmi týchto platforiem sociálnych sietí. Spoločnosti ako napr. Google alebo Facebook môžu uskutočňovať prenos údajov do tretej krajiny mimo EÚ, musia však v plnom rozsahu dodržiavať európsku legislatívu, najmä Nariadenie.

2. PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia; § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania; kategórie osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; existencia práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR); ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu; pri prenose osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia; § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo na “zabudnutie”, čl. 17 Nariadenia; § 23 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúva ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie; dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa vykonáva na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu; osobné údaje sa spracúvali nezákonne; osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky; osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na základe súhlasu dieťaťa mladšieho ako 16 rokov). Práva dotknutých osôb Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení, podnikne primerané opatrenia vrátane technologických, aby informoval prevádzkovateľov, ktorý vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópie alebo repliky. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné: na slnenie zákonnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi; z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania; na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia; § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov: dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, alebo potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého vereného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania, pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (čl. 19 Nariadenia; § 25 Zákona)

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia; § 26 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na základe zmluvy; ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia; § 27 Zákona)

V prípade, ak právny záujem spracúvania osobných údajov je splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverený prevádzkovateľovi alebo oprávnený záujem, má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia; § 28 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú. Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom; povolené právom Európskej Únie alebo právom Slovenskej republiky a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby; založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 Nariadenia; § 14 ods. 3 Zákona)

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Súhlas možno odvolať rovnakým spôsobom ako bol súhlas udelený. Zároveň môže dotknutá osoba odvolať svoj súhlas aj nasledovnými spôsobmi:

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (čl. 77 a 79 nariadenia; § 100 zákona)

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že spracúvanie jej osobných údajov je v rozpore s Nariadením a Zákonom, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať: meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa, označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené, predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu, kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba. Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (čl. 34 Nariadenia; § 40 Zákona)

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie dotknutej osobe obsahuje jasne a jednoducho formulovaný opis povahy porušenia ochrany osobných údajov, meno a kontaktné údaje zodpovednej osoby alebo iného kontaktného miesta, kde možno získať viac informácií, opis pravdepodobných následkov porušenia ochrany osobných údajov, opis opatrení prijatých alebo navrhovaných prevádzkovateľom s cieľom napraviť porušenie ochrany osobných údajov vrátane, podľa potreby, opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov. Oznámenie dotknutej osobe sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie; prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky; by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.

3. SPÔSOB AKO SI UPLATNIŤ PRÁVO DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva v zmysle čl. 15 - 22 Nariadenia a § 21 až 28 Zákona podaním žiadosti:

Prevádzkovateľ uľahčuje výkon práv dotknutej osoby. Ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva takúto žiadosť, môže požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môže prevádzkovateľ požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Inak sa informácie podľa čl. 13 a 14 Nariadenia (§ 19 a § 20 Zákona) a oznámenia a opatrenia prijaté podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 Nariadenia (§ 21až § 28 a § 40 Zákona) a poskytujú bezodplatne. Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa čl. 15 až 22 Nariadenia (§ 21 až § 28 Zákona), bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Prevádzkovateľ informuje o každom takomto predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.